Overslaan en naar de inhoud gaan

Resultaten enquête - Witte Dorp als duurzaam en leefbaar monument

In de speciale editie van De Witte van mei eerder dit jaar ‘Leefbaar, duurzaam én monumentaal’ hebben we gevraagd hoe we onze mooie rijksmonumenten leefbaar houden, duurzaam kunnen maken en hoe we onze wijk en woningen monumentaal houden. In interviews met bewoners kwam ook de vraag aan de orde: ‘Wat mag je wel of niet veranderen aan je woning?’.

Deze vragen zijn kortgezegd de opdracht voor de werkgroep Monument 3.0.

 

Door te reageren op een aantal stellingen hebben we een beeld kunnen krijgen hoe de bewoners van het Witte Dorp hierover denken. We kregen antwoorden op vragen over het beschermen van monumentale karakter van de wijk, hoe dit te handhaven, welke impact het heeft op de leefbaarheid van onze woningen, de beperkingen die wet- en regelgeving aan ons opleggen en de communicatie over te gebruiken richtlijnen vanuit de overheid of onze buurt.

 

De online enquête is in mei 2020 onder de aandacht gebracht via:

 • De extra editie van De Witte, huis aan huis verspreid in het Witte Dorp bij 264 huizen
 • De digitale Nieuwsbrief verstuurd aan 362 geabonneerden
 • Een mailing aan (oud)leden van het Onderhoudsfonds Witte Dorp

 

De enquête is op 7 juni gesloten nadat 97 buurtbewoners hadden gereageerd: een prima response. Dank voor alle reacties!

De resultaten van de gesloten vragen vind je hieronder samengevat.
De antwoorden op de open vragen zijn beschikbaar bij de werkgroep Monument 3.0 en worden door ons gebruikt om richting te geven aan onze opdracht.

 

 1. De speciale editie van De Witte – Leefbaar, duurzaam én monumentaal is goed ontvangen bij de meeste lezers: 70% vond het zeer informatief en 28% had de intentie de krant te gaan lezen.
 2. De enquête was gericht op de eigenaar/bewoners van het Witte Dorp, gebouwd in de jaren ’30. Deze vraag werd bevestigd door 96 van de 97 respondenten.
 3. De bekendheid met het document Welstandscriteria Witte Dorp uit 2008 gaf het volgende resultaat: 43% heeft het document eerder geraadpleegd, 31% kent het wel maar heeft het nooit geraadpleegd en 26% kent het document helemaal niet.
  Omdat naar de mening van de werkgroep dit document een uitstekend uitgangspunt vormt voor het vastleggen en communiceren van heldere richtlijnen, willen we de aandacht voor dit document nieuw leven inblazen. Dit vraagt nadere afstemming met de gemeente Eindhoven, waarmee de werkgroep dan ook in contact is.
 4. Over het beschermen van het monumentale karakter van het Witte Dorp, zijn de respondenten vrijwel unaniem (95 van de 97 respondenten): de focus moet liggen op het in standhouden van de architectuur aan de buitenzijde van de woningen, (kleurstelling, daken, kozijnen, voordeur, e.d.).
 5. Of dit ook moet gelden voor het terugbrengen in de origineel staat van aanpassingen die in het verleden zijn aangebracht, is wat meer verdeeldheid. De grote meerderheid is er voor, maar er zijn ook bewoners die dat zeker niet willen. 73 van de 97 zijn het hiermee eens, 10 mee oneens en 14 onthouden zich van een mening hierover.
 6. De woningen zijn gebouwd in de jaren '30. Het wooncomfort, maar ook de energiezuinigheid en duurzaamheid laten te wensen over. De monumentenstatus zou voor aanpassingen aan de binnenzijde van de woning geen beletsel mogen zijn. Hiermee is bijna iedereen het wel eens: 82 van de 97 respondenten is het hiermee eens, 7 kunnen zich hier niet in vinden.
 7. De regelgeving zoals vergunningverlening, betaling van leges, subsidiëring en financiering, moet eenvoudiger, sneller en zijn afgestemd op het beleid voor het Witte Dorp. Hier is zoals verwacht bijna iedereen het wel mee eens: 88 van de 97 respondenten reageren positief.
 8. Door informeren over plannen voor onderhoud en woningverbetering moet de wijkvereniging (nieuwe) bewoners en eigenaren faciliteren om enerzijds soepel procedures te doorlopen en anderzijds het monumentale karakter te behouden of zelfs te verbeteren. De positieve respons hierop (89 van de 97 respondenten) is een duidelijke oproep aan de wijkvereniging de Stichting het Witte Dorp, de Burgh hier gehoor aan te geven.
 9. Ook bij aanpassingen en onderhoud aan de openbare ruimte van onze wijk moet rekening gehouden worden met het monumentale karakter van de wijk. Immers het beeld van het Witte Dorp wordt behalve door de woningen in blokken en de tuinen ook bepaald door de openbare ruimte. 91 van de 97 respondenten is het hiermee eens.

 

Dank aan iedereen die heeft gereageerd op de vragen en stellingen. De uitslag van de enquête steunt onze aanpak. We gaan met jullie respons aan de slag en laten graag snel weer iets van ons horen!

 

Leo Schliekelmann, namens werkgroep Monument 3.0